+421 944 255 854
info@c-c.sk

Ready Made Spoločnosti s.r.o.

Založenie akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť je jedným z druhov obchodných spoločností. Podľa §56 Obchodného zákonníka je akciová spoločnosť právnickou osobou, ktorá je založená za účelom podnikania, taktiež môže vzniknúť aj za iným účelom, ak to osobitný zákon nezakazuje.

Akciová spoločnosť je definovaná ako spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Je kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá povinne vytvára základné imanie, ktorého výška zapísaná do obchodného registra. Za svoje záväzky spoločnosť zodpovedá celým svojim majetkom, za záväzky neručia akcionári. Základné imanie musí mať výšku minimálne 25 000 eur.

Obchodné meno musí obsahovať označenie právnej formy spoločnosti. V prípade akciovej spoločnosti je to označenie „akciová spoločnosť“ alebo skratky „akc. spol.“ či „a.s.“.

V akciovej spoločnosti môže byť jediným zakladateľom iba právnická osoba. Teda nie je možné, aby akciovú spoločnosť založila jedna fyzická osoba. Inak môže akciovú spoločnosť založiť viacero zakladateľov bez ohľadu na ich právnu podstatu. Ak akciovú spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, urobí tak prostredníctvom zakladateľskej listiny. V prípade viacerých zakladateľov sa uzatvára zakladateľská zmluva.

Dokument zakladajúci akciovú spoločnosť musí mať formu notárskej zápisnice o právnom úkone, teda musí byť vo forme verejnej listiny. Súčasťou zakladajúceho dokumentu musí byť návrh stanov zakladanej spoločnosti. Založenie akciovej spoločnosti môže prebehnúť dvoma spôsobmi, a to založením na základe výzvy na upisovanie akcií a založením bez výzvy na upisovanie akcií.

Založenie akciovej spoločnosti na základe výzvy na upisovanie akcií sa označuje aj ako takzvané postupné založenie. Výzvou na upisovanie akcií zakladatelia zabezpečujú vytvorenie základného imania.

Založiť akciovú spoločnosť bez výzvy na upísanie akcií je možné rozhodnutím zakladateľov o založení spoločnosti, a to v prípade, že sa v zakladateľskej zmluve dohodnú, že v určitom pomere splatia celé základné imanie. Takýto spôsob založenia akciovej spoločnosti sa tiež nazýva jednorazovým založením.

K vzniku akciovej spoločnosti dôjde po schválení návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra. Návrh na zápis podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva. Pri zápise akciovej spoločnosti preveruje registrový súd splnenie podmienok registrácie. Tiež skúma totožnosť navrhovaného obchodného mena, a či už bolo na navrhované predmety podnikania vydané potrebné oprávnenie.